mr. René van der Horst
mr. René van der Horst
06 - 536 43 444

Voorbeeldbrief bezwaarschrift UWV

 • Direct gratis op je mail
 • Je kunt de brief zelf aanpassen
 • Handig hulpmiddel bij je bezwaar

Bel me om je zaak gratis te bespreken. Je kunt me ook bellen voor gratis tips en advies.

Op zoek naar een voorbeeldbrief bezwaarschrift UWV? Op deze pagina geef ik een korte uitleg over de bezwaarprocedure UWV en ga ik in op een voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen het UWV

Hulp nodig met je bezwaar?

Medisch bezwaar? Vul hieronder je naam en e-mailadres in en je ontvangt de voorbeeldbrief direct op je mail. Deze kun je vervolgens aanpassen en opsturen naar het UWV.In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.mijnbezwaarenberoep.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:
mijnBezwaarEnBeroep.nl
Herestraat 106
9711 LM Groningen

Telefoonnummer: 050 – 2112 678
KvK-nummer: 58 02 64 01

www.mijnbezwaarenberoep.nl
klantenservice@mijnbezwaarenberoep.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor de bestelprocedure of de uitvoering van de overeenkomst, om nieuwsbrieven te versturen en voor klantenonderzoek als je daar toestemming voor gegeven hebt en voor algemene of gerichte aanbiedingen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@mijnbezwaarenberoep.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar klantenservice@mijnbezwaarenberoep.nl.

Als je persoonsgegevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden heb je uiteraard het recht om dit te beëindigen. Je kunt je afmelden voor direct marketing doeleinden door een e-mail naar klantenservice@mijnbezwaarenberoep.nl te sturen met daarin het verzoek tot afmelding.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl

X

Artikel 1: Definities
1.1. Gebruiker: mijnBezwaarEnBeroep.nl en diens rechtsopvolgers.
1.2. Opdrachtgever: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met mijnBezwaarEnBeroep.nl.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met opdrachtgever de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
2.6. Gebruiker kan ten voordele van opdrachtgever afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Offerte
3.1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
3.2. Indien opdrachtgever de offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is gebruiker gerechtigd de offerte te wijzigen of in te trekken.
3.3. Gebruiker heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
4.2. In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is het uurtarief of de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
4.3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.
4.4. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel.
4.5. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door opdrachtgever niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
4.6. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan gebruiker de overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen wanneer opdrachtgever in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. De overeenkomst kan door opdrachtgever niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
4.7. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen wanneer opdrachtgever gebruik maakt van gratis bijstand en deze bijstand, naar inzicht van gebruiker, niet zal leiden tot een beter resultaat.
4.8. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
4.9. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien opdrachtgever verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl opdrachtgever hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
4.10. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door gebruiker en het verschuldigde bedrag is betaald door opdrachtgever.
4.11. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden
5.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
5.2. Opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
5.3. Indien opdrachtgever binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 6: Honorarium
6.1. Het uurtarief van gebruiker is exclusief omzetbelasting, reiskosten en andere onkosten.
6.2. In plaats van een uurtarief kan er vooraf of tussentijds een totaalbedrag worden overeengekomen.

Artikel 7: Prijzen en betaling
7.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
7.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.
7.4. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere opdrachtgever is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Opdrachtgever is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
7.5. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de opdrachtgever. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
7.6. Betalingen van opdrachtgever strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer opdrachtgever anders aangeeft bij de betaling.
7.7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van opdrachtgever tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag opdrachtgever de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
7.8. Gebruiker is gerechtigd om opdrachtgever een voorschot te laten betalen. Opdrachtgever is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.
8.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
8.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.
8.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.
8.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.
8.6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
9.2. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van opdrachtgever.

Artikel 10: Gegevens
10.1. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, nimmer doorverkocht aan derden.
10.2. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker beperkt gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 11: Overmacht
11.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met opdrachtgever, opgeschort. Gebruiker stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
11.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..
11.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.
11.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.
11.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

©EenvoudigRecht.nl

X


Bovenstaande ‘voorbeeldbrief bezwaarschrift UWV’ kan worden gebruikt bij een beëindiging van een Ziektewet-uitkering, afwijzing WIA-uitkering of herbeoordeling van een Ziektewet-uitkering en WIA-uitkering.

Ander bezwaar? Vul hieronder je naam en e-mailadres in en je ontvangt de voorbeeldbrief direct op je mail. Deze kun je vervolgens aanpassen en opsturen naar het UWV.In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.mijnbezwaarenberoep.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:
mijnBezwaarEnBeroep.nl
Herestraat 106
9711 LM Groningen

Telefoonnummer: 050 – 2112 678
KvK-nummer: 58 02 64 01

www.mijnbezwaarenberoep.nl
klantenservice@mijnbezwaarenberoep.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor de bestelprocedure of de uitvoering van de overeenkomst, om nieuwsbrieven te versturen en voor klantenonderzoek als je daar toestemming voor gegeven hebt en voor algemene of gerichte aanbiedingen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@mijnbezwaarenberoep.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar klantenservice@mijnbezwaarenberoep.nl.

Als je persoonsgegevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden heb je uiteraard het recht om dit te beëindigen. Je kunt je afmelden voor direct marketing doeleinden door een e-mail naar klantenservice@mijnbezwaarenberoep.nl te sturen met daarin het verzoek tot afmelding.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl

X

Artikel 1: Definities
1.1. Gebruiker: mijnBezwaarEnBeroep.nl en diens rechtsopvolgers.
1.2. Opdrachtgever: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met mijnBezwaarEnBeroep.nl.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met opdrachtgever de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
2.6. Gebruiker kan ten voordele van opdrachtgever afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Offerte
3.1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
3.2. Indien opdrachtgever de offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is gebruiker gerechtigd de offerte te wijzigen of in te trekken.
3.3. Gebruiker heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
4.2. In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is het uurtarief of de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
4.3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.
4.4. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel.
4.5. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door opdrachtgever niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
4.6. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan gebruiker de overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen wanneer opdrachtgever in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. De overeenkomst kan door opdrachtgever niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
4.7. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen wanneer opdrachtgever gebruik maakt van gratis bijstand en deze bijstand, naar inzicht van gebruiker, niet zal leiden tot een beter resultaat.
4.8. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
4.9. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien opdrachtgever verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl opdrachtgever hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
4.10. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door gebruiker en het verschuldigde bedrag is betaald door opdrachtgever.
4.11. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden
5.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
5.2. Opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
5.3. Indien opdrachtgever binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 6: Honorarium
6.1. Het uurtarief van gebruiker is exclusief omzetbelasting, reiskosten en andere onkosten.
6.2. In plaats van een uurtarief kan er vooraf of tussentijds een totaalbedrag worden overeengekomen.

Artikel 7: Prijzen en betaling
7.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
7.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.
7.4. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere opdrachtgever is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Opdrachtgever is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
7.5. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de opdrachtgever. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
7.6. Betalingen van opdrachtgever strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer opdrachtgever anders aangeeft bij de betaling.
7.7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van opdrachtgever tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag opdrachtgever de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
7.8. Gebruiker is gerechtigd om opdrachtgever een voorschot te laten betalen. Opdrachtgever is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.
8.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
8.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.
8.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.
8.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.
8.6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
9.2. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van opdrachtgever.

Artikel 10: Gegevens
10.1. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, nimmer doorverkocht aan derden.
10.2. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker beperkt gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 11: Overmacht
11.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met opdrachtgever, opgeschort. Gebruiker stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
11.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..
11.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.
11.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.
11.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

©EenvoudigRecht.nl

X


Bovenstaande ‘voorbeeldbrief pro forma bezwaarschrift UWV’ kan worden gebruikt bij een bezwaar tegen een niet-medische beslissing zoals bijvoorbeeld een beslissing over uw WW-uitkering of toeslag.

 • Ontzettend bedankt René voor je medeleven en juridische hulp. En dan ook nog zo'n goed resultaat!

  Julia, Zwolle

 • Yes wij hebben gewonnen dankzij rene van der horst. Geweldig echt een topper voor iedereen aan te raden als je hulp nodig hebt.
  Dank je wel.

  Rudi, Nijmegen

 • Zonder jou had ik nu in de bijstand gezeten. Bedankt voor je hulp bij mijn beroepszaak.

  Johannes, Utrecht

Bezwaarschrift

Als je het niet eens bent met een beslissing van het UWV kun je bezwaar maken. Voorbeelden zijn dat je het niet eens bent met het dagloon van je WW-uitkering, dat je het niet eens bent met de afwijzing van een WIA-uitkering, dat je het niet eens bent met een opgelegde boete, dat je het oneens bent met de stopzetting van je Ziektewet-uitkering, etc.. Een bezwaarzaak begin je met een bezwaarschrift tegen het UWV. Tegenwoordig kun je makkelijk online bezwaar maken tegen het UWV via hun website. Hier vul je de gevraagde gegevens in en geef je aan waarom je het niet eens bent met de beslissing.

In een bezwaarschrift geef je aan waarom je het niet eens bent met een beslissing. Afhankelijk van de beslissing geef je bijvoorbeeld aan dat het dagloon van je WW-uitkering niet klopt, omdat ziekteverlof niet is meegenomen. Een ander voorbeeld is dat je aangeeft dat de verzekeringsarts je beperkingen niet juist heeft vastgesteld. Daarnaast kun je in het bezwaarschrift aangeven dat je de stukken wilt ontvangen.

Samen

Voor je rechten opkomen tegen de overheid is vaak een eenzaam gevecht. Ik vecht graag mee.

Pakketprijs

Je betaalt één bedrag voor het hele proces inclusief onbeperkt contact voor al je vragen en zorgen.

Deskundig

Door jarenlange studie en ervaring ben ik dé specialist op het gebied van bezwaar- en beroepszaken.

Bezwaarprocedure

Wanneer het UWV het bezwaarschrift heeft ontvangen dan gaat de bezwaarprocedure van start. Wanneer je verzocht hebt om stukken dan worden deze toegezonden. Je kunt je bezwaar verder aanvullen. Eén van de medewerkers van de afdeling Bezwaar & Beroep zal contact met je opnemen om het bezwaar te bespreken. Je kunt gebruik maken van een (telefonische) hoorzitting. Een hoorzitting is een gesprek met jou en één of meerdere werknemers van het UWV. In dit gesprek kun je het bezwaarschrift toelichten. Uiteindelijk ontvang je aan het einde van de bezwaarprocedure een beslissing op bezwaar. Als je het ook niet eens bent met de beslissing op bezwaar dan kun je beroep instellen bij de rechtbank.